Make your own free website on Tripod.com

       

                                       ยาจีน    ตั้งจิวหลง  อาหารคือยา   ล้างพิษ    ซุบสมุนไพร  ตำหรับยา ชะลอความแก่ ไต

         มนุษย์ เมื่อเกิดมาต้องประสบกับการเจ็บป่วยไข้ด้วยกันทุกคน นับตั้งแต่โบราณเป็นต้นมา ก็มีการคิดค้นหากลวิธีใน

การบำบัดรักษาโรค และถ่ายทอดสืบต่อกันมา ปรัชญาทางการแพทย์ตะวันออกจะใช้วิธีธรรมชาติบำบัด เช่น การใช้สมุนไพร การ

ฝังเข็ม การใช้โภชนาบำบัด หรืออาหารในการรักษาโรค รวมถึงการใช้ไสยศาสตร์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยวิธีทางวิทยศาสตร์

        สวนด้านซีกโลกตะวันตกก็มีวิวัฒนาการในการใช้สารเคมีหรือวิทยาศาสตร์ เช่นการใช้ยา การผ่าตัด การฉายรังสีรักษามะเร็ง

บางชนิด ซึ่งคนไทยก็ได้รับเอาอารยะธรรมจากตะวันตกเข้ามาเป็นอย่างมาก จวบจนกระทั่งปัจจุบันมีโรคบางโรคที่การแพทย์

แผนปัจจุบันไม่สามารถให้การบำบัดรักษาได้ เช่น โรคเอดส์ ภูมิแพ้ โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น ดังนั้นจึงได้เกิดทางเลือกใหม่ใน

การรักษาแบบใหม่ขึ้น คือ "การแพทย์ผสมผสาน" ที่ได้นำเอาข้อดีของการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณผสม

ผสานกัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์                                                                                                                                                                                            แนวคิด เรื่อง"การแพทย์ผสมผสาน" เพิ่มทางเลือกในการรักษาชีวิตให้ผู้ป่วยขณะนี้

หลายโรงพยาบาลได้นำเอา"สมุนไพร" เป็นเภสัชตำรับของโรงพยาบาล เช่น ฟ้าทลายโจร ไพล ขมิ้น

ชัน ฯลฯ ผลการใช้สมุนไพรก็เป็นที่ยอบรับบางส่วน

        อาหารไร้คุณค่าต่างๆก็ถือว่าเป็นพิษ เพราะเมื่อเราบริโภคเข้าไปมากเกินความต้องการ มันก็ตก

ค้างอยู่ในร่างกายและสะสมอยู่ในเส้นเลือด แม้คนเราจะไม่สามารถมองเห็นเจ้าพิษร้ายเหล่านี้ได้ แต่คุณ

ก็สามารถสังเกตได้จากอาการต่างๆ เช่น

      1.ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรงโดยไม่รู้สาเหตุ ปวดศีรษะและวิงเวียน

           2.เกิดอาการเบื่ออาหาร อารมณ์ไม่สดใส วิตกกังวลและฉุนเฉียวง่าย                                          

           3.อารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย ทำให้เกิดความเครียด

           4.ไม่ได้เป็นหวัด แต่คัดจมูเสมอๆ 

           5.มีกลิ่นปาก กลิ่นตัว ผิวพรรณเหี่ยวแห้ง

                                                                                

                                                                                                                                                             

          

 

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                     ร้านตั้งจิวหลง(ไก่ดำ) โทร.082-340-2078

                                 e-mail: jewlongt@yahoo.com

                        

You Are What You Eat

                 Click กลับสู่หน้าร้านจิวหลงเครื่องเทศ jewlong herb&spice                                     

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

100 MB free hosting. Click here to build your own free site.

1 1 1